شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389
کچل کچل کلاچه و بعدش روغن کله پاچه
آقا جون من کچل شدم . طاس طاس!!!


یه چار تا شیوید باد زده کف سرم مونده همینو همین! باید متوسل شم به کلاگیس ! کلاگیس


هی هی هی (ه.ش) کی باورش می شد یه روز کچل بشی طاس بشی کلاگیس بزاری سرت


هفته پیش رفتم یه مغازه کلاگیس فروشی آقا چه بوی گهی میداد مغازهه حالم به هم خورد 


کلا گیسا رو گذاشته بودن رو کله های طاس مدلای پلاستیکی اونوقت صورت مدلا رو به دیوار بود 


نمی تونستی جلوی موها رو ببینی اومدم یه کدومشونو اینوری کنم یهو یارو زنه فروشندهه یه 


جیغ گوش خراش کشید که : نه خانوم جون مدلو اون وری نکن . گفتم: اوا چرا جیغ میکشی 


خانوم می خوام ببینم جلوش چه مدلیه گفت :مدل خاصی نیست  معمولیه  گفتم: وا یعنی چی 


معمولیه؟ من می خوام یکی بخرم تخیلی که نمیشه خرید کرد. خلاصه دردسرتون ندم نشد ریخت


منحوس کلاگیس رو ببینم. معاملمون نشد.


خلاصه کله من هنوز کچل مونده  شدم یه چیزی تو مایه های دالای لاما یه نموره چاق تر !!