شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389
چی صدا کنم تو رو؟؟؟


دیشب موهامو رنگ کردم !کردم نه کرد! جمله کاملش این می شه : دیشب کلنگ موهای منو رنگ کرد !!

پیش بند اشپز خونه رو بسته بود به کمرش دست کشای ظرف شوری رو هم کرده بود دستش و مشغول بود .وامونده خوبم رنگ کرد ! یه دست هم در اومد . ته کاسه رنگ اضافه اومد ول کن که نبود اصرارو ولاصرار که این یه چیکه رم بمال به ابروت . من هم مالیدم.یه چیز مزخرفی شد ابروهام حالا  بگذریم همه اینا رو گفتم که برسم به کجا ؟ آهان همون جوری که پس کلم ایستاده بود و مشغول بود رفتم تو بهرش دیدم چه کوفتی میشد اگه زن بود .بعد اگه زن میشد اسمش چی باشه بهتره؟ همین جور که نگاش می کردم دیدم فیروزه بهترین اسمیه که میشه روش باشه.یه فیروزه که رنگش بیشتر به عقیق می زنه. خبرش سبزه هم هست!!!

نکته آموزنده این ماجرا به غیر رنگ شدن موهام این بود که یه بیبیله از نگرانی در اومدم و اون این بود که فهمیدم اگه از اداره بیرونش کنن میتونم یکی از اتاقا رو سلمونی کنم چار تا مشتری بیاد  دو زار در بیاره زندگیمون لنگ نمونه.سگ خورد بیمشم می کنم . چی کار کنم خراب معرفتم .شک داشتی؟؟؟