شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389
معطلی!!

مردی مرتیکه پدر سگ که ازت خبری نیست؟