دوشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1389
سوء تفاهم نشود بوی اقیانوس هند می آمد نه بوی تو!


هه! اینروزها نه بهتره بگم این شبها هی می یای جلوی چشمم لوزوما که فقط مرده ها نمی یان جلوی چشم آدم اومدی دیگه دست خودم که نیست ! همین پریشبها بود که همین جوری که رو مبل نشسته بودم یهو از لای درز شیشه اتاق نشیمن همین جا که الان نشستم یهویی بوی اقیانوس هند اومد و همون شب چسبناک یا بهتر بگم همون صبح زود چسبناک همون صبح زودی که شنها هم  ساعت 5 صبح هم داغ داغ بودند. خلاصه همین جوری دلم خواست که یهویی ناخنهای پام لاک سرخابی داشته باشن اون موقع! لاک داشتم اون موقع ولی آ لان هر چی فکر می کنم یادم نمی یاد چه رنگی بود تو یادته؟ نه بابا تو چی چی یادته؟ با این حالت البته من چه می دونم الان تو حالت چطوره اون موقعها که یه جوری همش م .س .ت بودی پس قطعا هیچی یادت نیست چه برسه به اینکه یادت بیاد  لاک ناخن من اون روز صبح زود چه رنگی بود حالا بابا اصلا چه اصرایه !! بیخیال اصلا حالا فرض می کنیم همین سرخابی که دلم الان می خواد خلاصه داشتم می گفتم دوست داشتم لاک ناخنهای پام سرخابی بود و لب تاپ و بر می داشتم و تو اون کیسه مارگیری پارچه ای که  سیگارو فندک زپرتیم بود و شیشه ش .ر.ا.ب مزخرف ارزون هندی (آخ که چقدر تو کنس بودی) و 7 دقیقه بعد دقیقا لب ساحل بودیم و نمی دونم یعنی الان دیگه اصلا مهم نیست که تو کجا بودی یا اصلا بودی یا نبودی کلا بهر حال لابد بودی دیگه ! بعد می شستم رو شنها و لب تابو روشن می کردم و می خوند و می خوند و بعدش چی کار کردم؟ آهان شیشه رو می کردم تو شنها و یه سیگار روشن می کردم و یه قلوپ می رفتم بالا و آفتاب خیلی خیلی یواش  می آمد بالا  و من دراز می کشیدم رو شنها و م .س .ت با ته سیگارهایی که جا به جا تو شنها خاموش کرده بودم و اون لا مذهب بی دین می خوند :(نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود) و من بودم و اقیانوس هند و م.س.ت.ی و تو که لابد قرار بود (ز سرزمین نورها)ااومده باشی ارواح دلت البته و لابد اون موقع یه جایی تو ساحل از م.س.ت.ی از هوش رفته بودی دیگه چه فرقی می کنه !!!!خلاصه همه این چیزها رو گفتم واسه یاد آوری یه خل بازی میان رطوبت و دیوانگی و شعر فروغ و ش.ر.ا.ب مزخرف و سیگار ت.خ.م.ی مزخرف تر و اقیانوس هند معرکه ولی خدا وکیلی سوء تفاهم نشه از لای درز پنجره اتاق من تو شمرون بوی اقیانوس هند اومد نه بوی تو !بوی تو رو خیلی وقته یادم رفته !شاید از وقتی تو ترک سیگار و م.ش.ر.و.بم چون شاید تو فقط همیشه بوی این دو تا رو می دادی!! حالا بابا بی خیال !!!!